15000 assistant teachers ki prakriya kyo ruki hai..

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
anurag verma anurag verma
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

15000 assistant teachers ki prakriya kyo ruki hai..

yeh 15000 assistant teachrs ki counseling kyo roki gayi hai. jab ki 20 march se counseling start ho jani chahiye thi.. iske chakkar me bahut purane abhyarthi 2004 se, 2011 se wait kr rahe hai. sarkar ko jaldi prakriya suru karni chahiye..