29000 juniyar assit. teacher ki bharti me niyukti ke bad mul vetatan kya hoga

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
chandra prakash chandra prakash
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

29000 juniyar assit. teacher ki bharti me niyukti ke bad mul vetatan kya hoga

ye jo pahali bar juniyar school  me asist. teacher ki bharti ho rahi hai ka mul vetan kya nirdharit hoga ????
kya inka mu veta n 17140 hoga .
mahendrakumar mahendrakumar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 29000 juniyar assit. teacher ki bharti me niyukti ke bad mul vetatan kya hoga

17140 hoga
Brijesh Shrivastava Brijesh Shrivastava
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 29000 juniyar assit. teacher ki bharti me niyukti ke bad mul vetatan kya hoga

In reply to this post by chandra prakash
17140
md naeem md naeem
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 29000 juniyar assit. teacher ki bharti me niyukti ke bad mul vetatan kya hoga

In reply to this post by chandra prakash
17140