29334 science math ki niuktiyun ke sapeksh promotion sambandhi GO

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Amit Pal Amit Pal
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

29334 science math ki niuktiyun ke sapeksh promotion sambandhi GO

Sir,
        science math ki niuktiyun ke sapeksh promotion sambandhi koi GO hai jisme yeh darshaya gaya ho ki jitni Vacancy Direct Fil Ki Jayengi Utni Hi Vacancy Promotion Se Bhari Jayengi