Hardoi distric t me pramotion ke bare me

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
anand gautam anand gautam
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hardoi distric t me pramotion ke bare me

Sir hardoi district me primary teachers  batch 2009 ke pramotion   2 salo  se bhi   jyada time  se  ruke huwe hai . Ab to   g.o. Bhi aa gya hai  ....kab tak ho payenge   pramotion pls  btane ki kripa kare..