Promotion ke liye kya Guidelines Jari Ki gayein Hai Shashan Ke Dwara, 50-50% ka Ratio Hai Ya Nahin. GO ki Copy Mail Karne Ka Kasht Karein

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Amit Pal Amit Pal
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Promotion ke liye kya Guidelines Jari Ki gayein Hai Shashan Ke Dwara, 50-50% ka Ratio Hai Ya Nahin. GO ki Copy Mail Karne Ka Kasht Karein

Sir ,
       Promotion ke liye kya Guidelines Jari Ki gayein Hai Shashan Ke Dwara kiyunki Hamare Auraiya District Mein Koi Guidline Ki Jankari na hone ki duhai de raha hai, Toh koi Abhi nahin Abhi Nahin Ho Rahe Promotion Ke Bare mein Bol Raha Hai. Other District Mein Kaise Ho Rahe Hain Promotion Krypaya Jankari Dene Ka Kasht Karein