junior high school ki vacancies se asst teavhers ka haq mara ja raha hai.

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
m k yadav m k yadav
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

junior high school ki vacancies se asst teavhers ka haq mara ja raha hai.

Dear sir,
              sarkar  junior ki vacancies direct nikalkar karyarat asst teacher ka haq mar rahi hair air koi awaj hi nahi Utah raja hai . direct bharti ka arth kya ye nahi hai ki sarkar ka manna hair ki ham me  se koi junior me teach karne keep Kabul nahi hair varna kya primari  ke teachers ko prmot karke bihari Jane wali vacancies ke liye bhartibhartiya nikali jani chahiye this? Isake against kya koi yachika court me lamb it hair?
Brijesh Shrivastava Brijesh Shrivastava
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: junior high school ki vacancies se asst teavhers ka haq mara ja raha hai.

मेरी जानकारी में तो नहीं है !