mratik ashrit niyukti

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kaushal kaushal
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

mratik ashrit niyukti

Dear sir/mam
Maine b.tech(mechanical engg.) Kiya hai..meri Maa may 2015 me expire ho gai hai...to kya mujhe asst.teacher ki niyukti k liye btc karna padega ya phir koi GO hai jisse vibhagiya trainning kark niyukti ho sakti hai?
Plz help me...
Any upcoming GO For mratik ashrit..
07376095155