niyukti ke sambndh me

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
mahendrakumar mahendrakumar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

niyukti ke sambndh me

Sir kya kisi janpad me niyukt teacher regain de kar anya janpad me dubara usi pad par apply kar sakta hai
Brijesh Shrivastava Brijesh Shrivastava
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: niyukti ke sambndh me

कर सकता है !