no any action and no reply my complan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
SUMAN SUMAN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

no any action and no reply my complan

i am very said   ki  sare ke sar gov. ek hi jese hai bollte kuchh hai aur karte kuvhh hai bollne mai kaya jata hai ki ham app logo ki proble ek ghante mai solve kar dege kyo ki bollne mai paisa nahi lagta sabhi log nichhe se lekar upar tak mille hai  kisi ko kisi se matlab nahi